الهيئة الجزائرية للاعتماد

Organisme Algérien d'Accréditation

Algerian Accreditation Body

Organismes accrédités - Laboratoires d'étalonnage

organismes accrédités 

Certificat

Annexe Technique

Air Algérie – Division Maintenance et Réparation

Certificat 1-1-002

(Processus de renouvellement en cours)

Annexe Technique

ESCLAB – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat et Annexe Technique 1-1-003

Annexe Technique

SARL  ISQ

Certificat et Annexe Technique 1-1-009

Annexe Technique

RE EL SERVICES – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat et Annexe Technique 1-1-013

Annexe Technique

ORFEE – Groupe BCR – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat et Annexe Technique 1-1-016

Annexe Technique

ALEX – Contrôle Technique

Certificat 1-1-017

Annexe Technique

CIDME – Centre d’Ingénierie et de Développement en Mécanique et Électronique / ANP

Certificat 1-1-018

Annexe Technique

EGPS – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat 1-1-019

Annexe Technique

CETIM – Laboratoire d’Etalonnage

Certificat 1-1-020

Annexe Technique

METROTEC Algérie

Certificat 1-1-021

Annexe Technique

SANIAK – Groupe BCR

Certificat 1-1-022

Annexe Technique

ALICEF SPA

Certificat 1-1-023

Annexe Technique

SARL CENTRE EXPERTISE

Certificat 1-1-024

Annexe Technique

IRMA Global Services

Certificat 1-1-027

Annexe Technique

SARL Laboratoires VENUS SAPECO

Certificat 1-1-029

Annexe Technique

Etablissement de Construction Aéronautique – EPIC ECA / ANP

Certificat 1-1-030

Annexe Technique

EURL Entreprise ELIDMAGE LILITISSALTE OUA ELMOURAKABA OUA ELMOUAYARA (ITTC)

Certificat 1-1-031

Annexe Technique

ENIE SPA (ENIE LAB)

Certificat 1-1-032

Annexe Technique

SARL BOMARE COMPANY

Certificat 1-1-033

Annexe Technique

EPST Centre de Développement Des Énergies Renouvelable – EPST CDER

Certificat 1-1-034

Annexe Technique

Français